Bases reguladores de la convocatòria pública per a l’elecció del Jutge/essa de Pau del municipi de Sant Ferriol

Bases reguladores de la convocatòria pública per a l’elecció del Jutge/essa de Pau del municipi de Sant Ferriol, titular i substitut, per al mandat 2021-2025.

 

 1. Objecte de la convocatòria

 

Les presents bases regulen el procés d’elecció del Jutge/essa de Pau del municipi de Sant Ferriol, titular i substitut, per al mandat 2021-2025, atès que pròximament finalitzarà el termini de quatre anys per al qual van ser nomenats els actuals jutge/essa de pau, titular i substitut.

 

De conformitat amb els articles 101.1 i 2 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial (en endavant, LOPJ) i 6, 8 i 9  del Reglament núm. 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau (en endavant, Decret 3/1995), «L’elecció de Jutge de Pau i del seu substitut s’efectuarà pel Ple de l’Ajuntament amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres, entre les persones que, reunint les condicions legals, així ho sol·licitin. Si no hi hagués sol·licitants, el Ple elegirà lliurement amb subjecció als mateixos requisits de procediment.» «Si la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia considera que les persones elegides per l’Ajuntament reuneixen les condicions de capacitat i d’elegibilitat exigides per la llei, expedirà els corresponents nomenaments i ordenarà la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, donant compte dels mateixos al Consell General del Poder Judicial i al Jutge de Primera Instància e Instrucció del Partit, o al Degà si n’hi hagués varis. Si pel contrari, escoltat el Ministeri Fiscal, la Sala de Govern estima que la persona o persones proposades per l’Ajuntament no reuneixen les condicions exigides per la llei, procedirà a designar directament al Jutge de Pau. Actuarà de la mateixa manera si, en el termini de tres mesos des de que es produís la vacant en un Jutjat de Pau, l’Ajuntament corresponent no efectués la proposta prevista en els articles anteriors

 

 1. Requisits per presentar la candidatura a Jutge/essa de Pau

 

D’acord amb l’article 13 del Decret 3/1995, «Podran ser nomenats Jutges de Pau, tant titulars com substituts, els qui, tot i no ser llicenciats en dret, reuneixin els requisits que estableix la Llei orgànica del poder judicial per a l’ingrés en la carrera judicial, tret dels que deriven de la jubilació per edat, sempre que aquesta no comporti cap impediment físic o psíquic per al càrrec

 

Així doncs, poden presentar la seva candidatura a Jutge/essa de Pau, titular i substitut, totes les persones que reuneixin, en el moment de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, els següents requisits:

 

 1. Tenir nacionalitat espanyola.
 2. Ser major d’edat.
 3. No estar impedit física o psíquicament per a la funció judicial.
 4. No estar condemnat per delicte dolós mentre no hagi obtingut la rehabilitació.
 5. No estar processat o inculpat per delicte dolós en tant no sigui absolt o es dicti auto de sobreseïment.
 6. No pertànyer a cap partit polític o sindicat ni estar treballant al servei dels mateixos.
 7. Trobar-se en exercici dels seus drets civils.

 

 1. Termini i lloc de presentació de sol·licituds

 

En el termini de 20 dies hàbils a comptar de l’endemà de la darrera publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) i a l’eTauler de l’Ajuntament, les sol·licituds, acompanyades de la documentació abans indicada, s’hauran de presentar presencialment a les oficines municipals (camí de juïnyà, s/n), de dilluns a divendres de 8.30 a 15.00 hores i els dimarts de 8.30 a 18.00 hores, o bé, per via telemática a través de la plataforma eTram des de la web municipal www.santferriol.cat, mitjançant instància genèrica.

 

 1. Sol·licitud i documentació

 

Per presentar la seva candidatura, els interessats hauran de presentar el model normalitzat de sol·licitud – declaració responsable que figura a l’annex, acompanyada de la següent documentació:

 

 • Currículum vitae, especificant l’activitat professional o mercantil que està exercint.
 • Fotocòpia autenticada del Document Nacional d’Identitat (DNI).
 • Altre documentació que els candidats considerin adequada en suport de la seva candidatura.

 

 1. Règim jurídic

 

Respecte a tot el que no està previst en aquestes bases reguladores serà d’aplicació allò previst a la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, i, en desenvolupament seu, el Reglament núm. 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau, així com la resta de legislació aplicable.

 

Annex. Model normalitzat de sol.licitud – declaració responsable per a presentar la candidatura a l’elecció del jutge/essa de pau, titular i substitut, per al mandat 2021-2025