Exposició pública de la 1ª modificació puntual del Text refós del Pla parcial del sector del Pla de les Carreteries i Pla de Can Güell (II)

El Ple de l’Ajuntament de Sant Ferriol, en sessió ordinària núm. 2018/3 celebrada el dia 23 d’abril de 2018, ha aprovat inicialment la “1a modificació puntual del Text refós del Pla parcial del sector del Pla de les Carreteries i Pla de Can Güell (II) de Sant Ferriol”, instada per la Junta de Compensació del sector Pla de les Carreteries i Pla de Can Güell, àmbits Est i Oest del municipi de Sant Ferriol.

Així mateix, conforme el disposat en els articles 73 i 74 del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, el Ple municipal ha acordat suspendre l’atorgament de llicències urbanístiques en l’àmbit territorial objecte de modificació del Pla parcial durant el termini d’un any, a comptar de la publicació d’aquest acord.

De conformitat amb l’establert en l’article 85.4 de la mateixa Llei, l’expedient se sotmet a informació pública durant el termini d’un mes, a comptar de l’endemà de la darrera publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) de Girona, en el tauler d’edictes electrònic (eTauler) de l’Ajuntament i en el diari El Punt Avui de Girona, per tal que les persones interessades el puguin examinar i presentar les al•legacions que estimin convenients.

Durant aquest termini, l’expedient estarà a disposició dels interessats a les oficines de l’Ajuntament, camí de Juïnyà, s/n de Sant Ferriol, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, i els dimarts de les 16 a 19 hores; així com també, a la seu electrònica de l’Ajuntament, a l’adreça http://www.santferriol.cat/seu-electronica/

DOCUMENTS:
01. 3110DU_Mp_TR-PLA_PARCIAL_SECTOR_PLA_DE_LES_CARRETERIES-PLA_CAN_GUELL-pag-1-12

01. 3110DU_Mp_TR-PLA_PARCIAL_SECTOR_PLA_DE_LES_CARRETERIES-PLA_CAN_GUELL-pag-13-14

01. 3110DU_Mp_TR-PLA_PARCIAL_SECTOR_PLA_DE_LES_CARRETERIES-PLA_CAN_GUELL-pag-15

01. 3110DU_Mp_TR-PLA_PARCIAL_SECTOR_PLA_DE_LES_CARRETERIES-PLA_CAN_GUELL-pag-16

04. INFORME TÈCNIC