Exposició pública de la modificació del “Projecte d’Urbanització del Pla Parcial del Sector Industrial del Pla de les Carreteries, fase 1”

El Ple de l’Ajuntament de Sant Ferriol, en sessió ordinària núm. 2018/3 celebrada el dia 23 d’abril de 2018, ha aprovat inicialment el “Projecte de la nova línia de mitja tensió 25Kv subterrània des del suport 78b línia Besalú, fins al CT258 Camp de les Forques, amb entrada i sortida a nou C.S. 603 Cañigueral”, com a document annex al “Projecte d’Urbanització del Pla Parcial del Sector Industrial del Pla de les Carreteries, fase 1”, el qual modifica; a instància de la Junta de Compensació del Sector del Pla de les Carreteries i Pla de Can Güell.

L’expedient de modificació no substancial del Projecte d’urbanització abans esmentat se sotmet a informació pública durant el termini d’un mes, a comptar de l’endemà de la darrera publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) de Girona, en el tauler d’edictes electrònic (eTauler) de l’Ajuntament i en el diari El Punt Avui de Girona, per tal que les persones interessades el puguin examinar i presentar les al•legacions que estimin convenients.

Durant aquest termini, l’expedient estarà a disposició dels interessats a les oficines de l’Ajuntament, camí de Juïnyà, s/n de Sant Ferriol, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, i els dimarts de les 16 a 19 hores; així com també, a la seu electrònica de l’Ajuntament, a l’adreça http://www.santferriol.cat/seu-electronica/

DOCUMENTS:
01. ProjecteCS603_signed

01. PlanolsCS603_signed-pag-1-7

01. PlanolsCS603_signed-pag-8-10

01. PlanolsCS603_signed-pag-11-13

01. PlÓnols final obra-pag-1-2

01. PlÓnols final obra-pag-3-4

01. PlÓnols final obra-pag-5-6

02. INF TEC MOD PROJ URB PLA DE LES CARRETERIES AMPLIAT 26032018