Edictes al Butlletí Oficial de la Provincia de Girona

Exercici: 2022 Bop: 221-0 Edicte: 10185 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Informació pública de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida i tractament d'escombraries i residus
Exercici: 2022 Bop: 221-0 Edicte: 10184 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Aprovació inicial d'una memòria d'obres locals
Exercici: 2022 Bop: 174-0 Edicte: 7935 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 3/2022
Exercici: 2022 Bop: 147-0 Edicte: 7066 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Informació pública de l'expedient de modificació de crèdits núm. 3/2022
Exercici: 2022 Bop: 114-0 Edicte: 5318 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Informació pública d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable
Exercici: 2022 Bop: 113-0 Edicte: 5271 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Aprovació defiitiva del Pressupost general, les seves bases d'execució i la plantilla de personal
Exercici: 2022 Bop: 113-0 Edicte: 5251 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Exposició pública del Compte general de l'Ajuntament de Sant Ferriol corresponent a l'exercici econòmic 2021
Exercici: 2022 Bop: 104-0 Edicte: 4935 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Aprovació de l'Oferta pública d'ocupació per a l'estabilització de l'ocupació temporal
Exercici: 2022 Bop: 82-0 Edicte: 3487 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Aprovació inicial del pressupost general, les seves bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici econòmic 2022
Exercici: 2022 Bop: 81-0 Edicte: 3481 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua)