Edictes al Butlletí Oficial de la Provincia de Girona

Exercici: 2022 Bop: 82-0 Edicte: 3487 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Aprovació inicial del pressupost general, les seves bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici econòmic 2022
Exercici: 2022 Bop: 81-0 Edicte: 3481 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua)
Exercici: 2022 Bop: 26-0 Edicte: 719 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Informació pública de la nova Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua)
Exercici: 2021 Bop: 250-0 Edicte: 11334 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Aprovació definitiva de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre despeses sumptuàries
Exercici: 2021 Bop: 250-0 Edicte: 11333 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida i tractament d'escombraries i residus
Exercici: 2021 Bop: 218-0 Edicte: 9648 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Informació pública de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa del servei de recollida i tractament d'escombraries i residus
Exercici: 2021 Bop: 218-0 Edicte: 9647 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Informació pública de la nova Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre despeses sumptuàries
Exercici: 2021 Bop: 218-0 Edicte: 9646 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 2/2021
Exercici: 2021 Bop: 203-0 Edicte: 8817 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Informació pública de l'expedient de modificació de crèdits núm. 2/2021
Exercici: 2021 Bop: 197-0 Edicte: 8578 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Aprovació definitiva d'un projecte d'obres locals ordinàries