Edictes al Butlletí Oficial de la Provincia de Girona

Exercici: 2019 Bop: 71-0 Edicte: 2625 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici econòmic 2019
Exercici: 2019 Bop: 42-0 Edicte: 1388 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL Edicte d'exposició pública del pressupost general, les seves bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici econòmic 2019
Exercici: 2019 Bop: 9-0 Edicte: 62 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les Ordenances fiscals núm. 8, 11 i 12 reguladores de diferents taxes municipals
Exercici: 2018 Bop: 241-0 Edicte: 10743 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 5/2018
Exercici: 2018 Bop: 221-0 Edicte: 9752 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL Edicte d'informació pública de l'expedient de modificació de crèdits núm. 5/2018
Exercici: 2018 Bop: 219-0 Edicte: 9751 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL Edicte d'aprovació provisional de la modificació de les Ordenances fiscals núm. 8 , 9, 11 i 12 reguladores de diferents taxes municipals
Exercici: 2018 Bop: 186-0 Edicte: 8331 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 3/2018
Exercici: 2018 Bop: 169-0 Edicte: 7621 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL Edicte d'informació pública de l'expedient de modificació de crèdits núm. 3/2018
Exercici: 2018 Bop: 163-0 Edicte: 7465 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres locals
Exercici: 2018 Bop: 147-0 Edicte: 6726 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL Edicte d'aprovació definitiva de la modificació del Projecte d'Urbanització del Pla Parcial del Sector Industrial del Pla de les Carreteries, fase 1"