Edictes al Butlletí Oficial de la Provincia de Girona

Exercici: 2020 Bop: 61-0 Edicte: 2147 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Aprovació inicial d'un projecte d'obres locals ordinàries
Exercici: 2020 Bop: 56-0 Edicte: 1996 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Aprovació definitiva del pressupost general, les seves bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 31-0 Edicte: 958 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Aprovació inicial del Pressupost general, les seves bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici econòmic 2020
Exercici: 2019 Bop: 246-0 Edicte: 10267 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les Ordenances fiscals núm. 8 i 9 reguladores de diferents Taxes municipals
Exercici: 2019 Bop: 235-0 Edicte: 9720 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 3/2019
Exercici: 2019 Bop: 225-0 Edicte: 9232 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL Edicte sobre el cartipàs municipal per al mandat 2019-2023
Exercici: 2019 Bop: 215-0 Edicte: 8814 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL Edicte d'informació pública de l'expedient de modificació de crèdits núm. 3/2019
Exercici: 2019 Bop: 212-0 Edicte: 8634 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL Edicte d'aprovació provisional de la modificació de les Ordenances fiscals núm. 8 i 9 reguladores de diferents taxes municipals
Exercici: 2019 Bop: 143-0 Edicte: 5881 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres locals
Exercici: 2019 Bop: 139-0 Edicte: 5731 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL Edicte de nomenament de tinents d'alcalde