Edictes al Butlletí Oficial de la Provincia de Girona

Exercici: 2021 Bop: 69-0 Edicte: 2783 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Aprovació inicial del Pressupost general, les seves bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 251-0 Edicte: 10177 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de recolllida i tractament d'escombraries i residus
Exercici: 2020 Bop: 239-0 Edicte: 9230 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Aprovació definitiva de la nova Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la tramitació de la llicència per a la tinença d'animals potencialment perillosos
Exercici: 2020 Bop: 219-0 Edicte: 8466 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Informació pública de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida i tractament d'escombraries i residus
Exercici: 2020 Bop: 204-0 Edicte: 7459 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Aprovació definitiva d'una memòria valorada d'obres
Exercici: 2020 Bop: 204-0 Edicte: 7458 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Aprovació definitiva d'una memòria tècnica d'obres
Exercici: 2020 Bop: 201-0 Edicte: 7347 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Aprovació provisional de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la tramitació de la llicència per a la tinença d'animals potencialment perillosos
Exercici: 2020 Bop: 182-0 Edicte: 6574 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Aprovació definitiva del Pla director del servei municipal d'abastament d'aigua de Sant Ferriol
Exercici: 2020 Bop: 163-0 Edicte: 6047 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Aprovació inicial d'una memòria valorada d'obres locals
Exercici: 2020 Bop: 163-0 Edicte: 6046 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Aprovació inicial d'una memòria tècnica d'obres locals