Edictes al Butlletí Oficial de la Provincia de Girona

Exercici: 2021 Bop: 203-0 Edicte: 8817 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Informació pública de l'expedient de modificació de crèdits núm. 2/2021
Exercici: 2021 Bop: 197-0 Edicte: 8578 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Aprovació definitiva d'un projecte d'obres locals ordinàries
Exercici: 2021 Bop: 161-0 Edicte: 7302 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Exposició pública d'un projecte d'obres locals ordinàries
Exercici: 2021 Bop: 147-0 Edicte: 6679 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Canvi de dia i hora de les sessions ordinàries del Plenari
Exercici: 2021 Bop: 143-0 Edicte: 6564 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Convocatòria pública per a l'elecció del jutge/essa de pau, titular i substitut, per al mandat 2021-2025
Exercici: 2021 Bop: 110-0 Edicte: 4927 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Exposició pública del Compte general de l'Ajuntament de Sant Ferriol corresponent a l'exercici econòmic 2020
Exercici: 2021 Bop: 93-0 Edicte: 3954 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Aprovació definitiva del pressupost general, les seves bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici econòmic 2021
Exercici: 2021 Bop: 69-0 Edicte: 2783 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Aprovació inicial del Pressupost general, les seves bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 251-0 Edicte: 10177 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de recolllida i tractament d'escombraries i residus
Exercici: 2020 Bop: 239-0 Edicte: 9230 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Aprovació definitiva de la nova Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la tramitació de la llicència per a la tinença d'animals potencialment perillosos