Edictes al Butlletí Oficial de la Provincia de Girona

Exercici: 2019 Bop: 143-0 Edicte: 5881 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres locals
Exercici: 2019 Bop: 139-0 Edicte: 5731 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL Edicte de nomenament de tinents d'alcalde
Exercici: 2019 Bop: 111-0 Edicte: 4597 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL Edicte d'exposició pública del compte general corresponent a l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 97-0 Edicte: 3855 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL Edicte d'aprovació del Pla econòmic financer de l'Ajuntament de Sant Ferriol per al període 2019-2020
Exercici: 2019 Bop: 97-0 Edicte: 3854 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL Edicte d'informació pública d'un projecte d'obres locals ordinàries
Exercici: 2019 Bop: 71-0 Edicte: 2625 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici econòmic 2019
Exercici: 2019 Bop: 42-0 Edicte: 1388 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL Edicte d'exposició pública del pressupost general, les seves bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici econòmic 2019
Exercici: 2019 Bop: 9-0 Edicte: 62 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les Ordenances fiscals núm. 8, 11 i 12 reguladores de diferents taxes municipals
Exercici: 2018 Bop: 241-0 Edicte: 10743 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 5/2018
Exercici: 2018 Bop: 221-0 Edicte: 9752 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL Edicte d'informació pública de l'expedient de modificació de crèdits núm. 5/2018