Edictes al Butlletí Oficial de la Provincia de Girona

Exercici: 2020 Bop: 163-0 Edicte: 6047 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Aprovació inicial d'una memòria valorada d'obres locals
Exercici: 2020 Bop: 163-0 Edicte: 6046 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Aprovació inicial d'una memòria tècnica d'obres locals
Exercici: 2020 Bop: 130-0 Edicte: 4448 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Informació pública del Pla director del servei municipal d'abastament d'aigua
Exercici: 2020 Bop: 124-0 Edicte: 4201 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Aprovació definitiva d'un projecte d'obres locals
Exercici: 2020 Bop: 124-0 Edicte: 4195 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 95-0 Edicte: 2830 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Aprovació d'una memòria tècnica d'obres locals
Exercici: 2020 Bop: 61-0 Edicte: 2147 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Aprovació inicial d'un projecte d'obres locals ordinàries
Exercici: 2020 Bop: 56-0 Edicte: 1996 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Aprovació definitiva del pressupost general, les seves bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 31-0 Edicte: 958 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Aprovació inicial del Pressupost general, les seves bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici econòmic 2020
Exercici: 2019 Bop: 246-0 Edicte: 10267 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les Ordenances fiscals núm. 8 i 9 reguladores de diferents Taxes municipals