Informació al contribuent

INFORMACIÓ SOBRE ELS TRIBUTS

XALOC – Consell Comarcal de la Garrotxa

Adreça: Avd. Onze de Setembre, 22 – 17800 Olot

Tel. 972 274 993 Fax. 972 271 594

Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 h .

 

XALOC – Oficina Central

Adreça: C/ Sant Francesc, 29-1a – 17 Girona

Tel. 872 081 791 Fax. 972 205 822

Horari: De dilluns a divendres de 8 a 15 h .

 

LLOC I FORMA DE PAGAMENT DELS TRIBUTS

-Mitjançant la presentació del document – avís de pagament que els contribuents rebran al seu domicili, a les oficines de les següents entitats col·laboradores: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria – Banc Santader Central Hispano – Caixa de Girona – Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona “La Caixa” – Caixa de Catalunya – Caja Madrid – Caixa Penedès – Ibercaja – Caixa Sabadell – Banc Popular – Banc Pastor – Caja Duero – CAM.

En cas de no recepció o pèrdua del document de pagament, es podrà sol·licitar un duplicat d’aquest a les oficines de XALOC.

– Mitjançant càrrec en compte bancari per tots aquells rebuts i/o liquidacions respecte dels quals consti prèviament una ordre de domiciliació bancària formalitzada en la forma reglamentària corresponent.

-També, l’oficina virtual de XALOC facilitarà la realització dels pagaments per Internet.

El pagament es podrà efectuar amb diners de curs legal o xec nominatiu a favor de XALOC.

Un cop transcorregut el termini de pagament en període voluntari s’iniciarà la recaptació pel procediment de constrenyiment en via executiva, i s’acreditaran els corresponents interessos per mora i recàrrec de constrenyiment d’acord amb allò que disposen els articles 68, 69 i 70 del Reglament general de recaptació, aprovat per RD 939/2005, de 29 de juliol.

 

FRACCIONAMENT DEL PAGAMENT DELS TRIBUTS D’I.V.T.M. I IBI (URBANA)

Es pòdrà concedir el fraccionament dels rebuts de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica i de l’impost sobre béns immobles de naturalesa Urbana, en dos terminis de pagament, sense interessos de demora. Els dos terminis de pagament seran els mesos de maig i d’octubre de l’any en curs.

Per poder obtenir el fraccionament del pagament dels tributs d’I.V.T.M. i IBI Urbana, s’hauran de complir les següents condicions:

– Presentar una instància a l’Ajuntament o entitat en qui s’hagi delegat la gestió tributària i recaptació (XALOC), fins un mes abans de l’inici del període de pagament en voluntària, que serà vàlida fins que no es presenti una nova instància que sol·liciti el contrari.

– Domiciliar els rebuts fraccionats.

Els terminis per sol·licitar el fraccionament són:

– I.V.T.M.          – Fins l’1 de febrer de l’any en curs.

– IBI Urbana       – Fins l’1 de març de l’any en curs.

 

EXEMPCIONS O BONIFICACIONS

Per sol·licitar les exempcions o bonificacions previstes a les Ordenances Fiscals municipals (per exemple: exempció per vehicles agrícoles, etc) s’ha de presentar sol·licitud a l’Ajuntament dins del període d’exposició al públic i un mes més que és quan el rebut esdevé ferm. Per tant el termini seria de l’1 de març al 30 d’abril de 2018 per a vehicles i per a la resta, de l’1 d’abril al 31 de maig de 2018.

 

CALENDARI FISCAL 2018

Descarregar Calendari Fiscal 2018